/  Anasayfa

Akıllı Şehir Bileşenleri

Akıllı Şehir Çevre

Bilgi ve iletişim teknolojileri desteği ile atık, hava ,su, toprak, iklim değişikliği yönetimi ile şehrin tabiat varlıklarının korunarak çevre ve doğanın sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi ve çevre yönetiminin ekolojik ve yeşil şehir planlaması dikkate alınarak yapılması.

Akıllı Şehir Güvenlik

Eknolojiyi kullanarak, şehirlerde mevcut güvenlik haline karşı oluşabilecek tehditlere yönelik olarak vatandaşları korumak ve kriz yönetimi sağlamak için tasarlanmış, şehir güvenliğinin ölçümlenmesi ve etkinliğinin sağlanması işlevlerinin bütünüdür.

Akıllı Şehir İnsan

Farkındalığı, katılımcılığı ve yaratıcılığı yüksek, hayat boyu öğrenen, bilişim teknolojilerini hayatına dâhil etmiş, beşeri ve sosyal sermayenin ana unsuru ve şehir yaşamının odak noktası olan bireydir. Akıllı İnsan bileşeni kapsamında Sosyal Altyapı, Kültürel Etkileşim ve Bağımlılık konuları ele alınır.

Akıllı Şehir Yapılar

Toplumun kamusal yapılar başta olmak üzere bir şehirde yer alan tüm yapıları için konut kelitesi, yapı güvenlik önlemleri, yapı iklimlendirme ve enerji sistemleri gibi temel ihtiyaçlara akılcı ve teknolojik bir yaklaşımla dokunarak yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen sistemdir.

Akıllı Şehir Ekonomi

Bir şehrin mikro ve makro boyutuyla ekonomik girdi, çıktı ve faaliyetlerinin akıllı endüstriler çerçevesinde ele alınmasıdır. Her alanda giderek artan tüketim faktörleri karşısında mevcut kaynakları verimli kullanma ve artan tüketim için önlemler geliştirmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Rekabet gücü, marka değeri ve paylaşım ekonomisi öne çıkan kavramlardır.

Akıllı Şehir Mekan Yönetimi

Şehirlerin, deprem, sel, heyelan gibi can ve mal kaybına sebebiyet verecek doğal afetler karşısında dayanıklı olabilmesi, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak yaşanabilir ve sürdürülebilir olması ile kentleşme ilkelerine uygun şekilde gelişmesi konularını ifade eder.

Akıllı Şehir Sağlık

Yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen, sağlık hizmetlerini iyileştiren, bireylerin sağlıkları ile ilgili farkındalıklarını artıran, sağlık verisini akıllı bir şekilde analiz edilmesini sağlayan uygulama ve hizmetlerdir.

Akıllı Şehir Yönetişim

Analiz, plalama, uygulama ve politika yapımı gibi kamu yönetii süreçlerinde şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik prensipleriyle daha hızlı karar vermeyi sağlayan yöntemler.

Akıllı Şehir Bilgi Teknolojileri (BT)

Bilginin (ses, veri ,metin, görüntü vb.) üretilmesi, toplanması, işlenmesi, işletilmesi ve paylaşılması süreçlerinin teknolojinin desteği ile yapılmasını sağlar. BT birçok bileşene yatay olarak destek verir.

Akıllı Şehir Yönetişim Mekanizması,Yatırım ve Kaynak Kullanımı

Ortak bir anlayış, yapı ve mimari çerçevesinde birlikte ve etkileşimli olarak politikaların yönetilmesini, kurumlar arası ve kurumlar içi işbirliği ce koordinasyonu sağlayan, eğitim ve rehberlik hizmetleri ile mevzuat çalışmalarını kapsayan mekanizmalar.

Akıllı Şehir Enerji

Enerji ve kaynak açısından yüksek düzeyde verimli ve giderek artan bir şekilde yenilenebilir enerji kaynakları ile desteklenen, maliyet ve enerji tasarrufu sağlayan; stratejik planlama için bütünleşmiş ve esnek kaynak sistemlerinin yanı sıra iç görüye dayalı, kamusal değeri olan ve yenilikçi yaklaşımlara dayanan şebekeler ile enerjinin yönetimi.

Akıllı Ulaşım

BT destekli ve bütünleşmiş ulaşım sistemleridir. Bir veya birden fazla ulaşım şeklinin kullanıldığı tramvay, otobüs, tren, metro, araba, bisiklet ve yayaları kapsayan sürdürülebilir, güvenli ve birbirine bağlı ulaşım sistemlerini kapsar.

Akıllı Şehir İletişim Teknolojileri (İT)

Bilginin aktarımı ile ilgili altyapı, teknoloji, standart ve donanımların bütünüdür. İT birçok bileşene yatay olarak destek verir.

Akıllı Şehir Veri Güvenliği

Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik öğeleri doğrultusunda risk yönetimi süreci uygulanarak muhafaza edilmesi. Teknoloji, sistem ve altyapıların (ağ, yazılım, cihaz, veri vb.) bütünsel olarak korunması ve ele alınması ile gelecek tehditlere hazırlıklı olunması amaçlanır.

Akıllı Şehir Altyapı

Akıllı Çevre, Akıllı Ulaşım ve İletişim Teknolojileri bileşenleri kapsamında kullanılan sensörlerle toplanan verileri ileten, analiz eden, ölçen, izleyen ve daha gelişmiş performans ve kullanıcı deneyimi için kullanıcı talepleri ve çevredeki değişikliklere akıllı şekilde yanıt verebilen ve kamusal değer oluşturan sistemler.

Akıllı Şehir Afet ve Acil Durum Yönetimi

Önlem alınarak karşı karşıya kalınabilecek zararları azaltan, afet ve acil durumlara hazır olunmasını sağlayan, bir olay/durum gerçekleştiğinde müdahale eden afet ve acil durum verisini akıllı bir şekilde analiz edebilen ve normal yaşama dönüş sürecini kapsayan uygulama ve sistemler bütünü.

Akıllı Şehir Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

Her türlü coğrafi verinin; üretilmesi, temini, depolanması, işlenmesi, yönetilmesi, analiz edilmesi, paylaşılması, sunulması ve güncel tutulması için gerekli olan donanım, yazılım, insan kaynağı, standartlar ve yöntemler bütününü ifade eder. Bütün akıllı şehir uygulamaları kuvvetli bir cbs altyapısı üzerine kurulabilir.

HIZLI ERİŞİM