GİZLİLİK POLİTİKASI

PRIVACY POLICY

İŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun ("KVKK") ve ilgili tüm düzenleme, karar ile ilgili olarak K7 YAZILIM VE BİLİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin ("Kurum") https://www.akillisehir.com Site") ve faaliyet alanı çerçevesindeki hizmetlerini sunarken ve site aracılığı ile işlenen, site ziyaretçilerimizin, çalışan adaylarımızın, vatandaşlarımızın, kişisel verilerine ilişkin politikamızı içermektedir.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasının Amacı

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası;

K7 YAZILIM VE BİLİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin ne tür kişisel veriler işlediğini, işlediği kişisel verilerin işleme amacını, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını,

K7 YAZILIM VE BİLİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.'nin işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

 

1-İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

K7 YAZILIM VE BİLİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ., sizlere daha iyi hizmet verebilmek, faaliyetlerini devam ettirebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (“TCK”) ve KVKK başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirebilme başta olmak üzere Site güvenliğini sağlamak, K7 YAZILIM VE BİLİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. nezdinde yürütülen hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak, sözleşme ilişkilerimizin yürütülmesi ve kamu faaliyetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi ( Ad, Soyad, doğum tarihi, e-posta, telefon numarası, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri) sizlerden talep edilebilmektedir. Bu kişisel veriler açık rızanıza istinaden, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenip, muhafaza edilmektedir.

 

 

 

2-Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması K7 YAZILIM VE BİLİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. için önemli bir konudur. K7 YAZILIM VE BİLİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ., kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

K7 YAZILIM VE BİLİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli her teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermektedir. K7 YAZILIM VE BİLİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

K7 YAZILIM VE BİLİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, K7 YAZILIM VE BİLİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 

3-KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız;

K7 YAZILIM VE BİLİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.'ne Dilekçe ile başvurabilir, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki taleplerde bulunabilirsiniz;

 

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

b) işlenmişse bilgi talep etme,

 

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 

d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme

 

e) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

 

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Kişisel verilerinizle ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman, Dilekçeyi [email protected]  adresine mail atarak ya da Dilekçeyi merkez adresimize ileterek bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

4-Kişisel Veri Saklama Süresi

K7 YAZILIM VE BİLİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından işlenen kişisel veriler mevzuatta öngörülen süreler ve verinin işlenme amacı için gerekli olan süre boyunca saklanmaktadır. Söz konusu verilerin saklanması için yasal bir süre belirlenmemiş ise K7 YAZILIM VE BİLİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. iş süreçleri ve hukuki ve ticari teamüller göz önünde bulundurularak bir süre belirlenmektedir.

 

Söz konusu süre geçtikten sonra kişisel verileriniz K7 YAZILIM VE BİLİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

5-Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kullanıcı/Kullanıcılar, hizmet alıcıları, çalışan adayları, ziyaretçiler, vatandaşlar, web sitesi üzerinden veya sair yollarla paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

 

6-Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK madde 7/f.1'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu madde 138'e göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilebilir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman silme ve vermiş olduğunuz onayı geri alma hakkınız bulunmaktadır.

 

7- Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası'nda Yapılacak Değişiklikler

K7 YAZILIM VE BİLİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ., işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası'nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası'nın Site'ye konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

 

8-Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme Ve İcra Daireleri

İşbu Site Kullanım Şartları ve Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, KOCAELİ Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacaktır.

 

9.Son Hüküm

Kullanıcı / Kullanıcılar, hizmet alıcıları, ziyaretçiler, çalışan adayları, Site Kullanım Şartları'nı ve e Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası'nı okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve K7 YAZILIM VE BİLİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.'ne ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrı kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 

 

PROTECTION OF BUSINESS DATA AND PRIVACY POLICY

 

K7 YAZILIM VE BİLİŞİM SAN. TRADE. LTD. ŞTİ. ("The Institution") https://www.akillisehir.com Site") and its services within the scope of its field of activity, and our policy regarding the personal data of our site visitors, employee candidates, citizens, processed through the site.

Purpose of Protection of Personal Data and Privacy Policy

Protection of Personal Data and Privacy Policy;

K7 SOFTWARE AND INFORMATION IND. TRADE. LTD. What kind of personal data STI. processes, the purpose of processing the personal data it processes, how this personal data is used,

K7 SOFTWARE AND INFORMATION IND. TRADE. LTD. It explains what your rights are over your personal data processed by ŞTİ. and how you can exercise these rights.

 

1-Your Personal Data Processed, Purpose and Basis of Personal Data Processing

K7 SOFTWARE AND INFORMATION IND. TRADE. LTD. ŞTİ., in order to provide better service to you, to continue its activities, and the Law No. 5651 on Regulating the Broadcasts Made on the Internet and Combating the Crimes Committed Through These Broadcasts and the relevant secondary legislation, the Law No. 6563 on the Regulation of Electronic Commerce and the relevant secondary legislation, No. 5237. To ensure the security of the Site, especially to fulfill the legal obligations arising from the relevant legislation, especially the Turkish Penal Code (“TCK”) and KVKK, K7 YAZILIM VE BİLİŞİM SAN. TRADE. LTD. STI. In order to ensure the fulfillment of the services carried out by the Company, to carry out our contractual relations and to ensure the continuity of public activities; Your personal data (Name, Surname, date of birth, e-mail, phone number, gender, address, occupation, education, marital status, navigation and click information on the application, location information that will enable you to fulfill the said purpose and legal obligations) from you. can be requested. These personal data are processed and preserved in accordance with the law and the rule of honesty, based on your express consent, provided that they are not used outside of the purposes and scope determined by this Personal Data Protection and Privacy Policy, by taking information security measures.

 

 

 

2-Measures Regarding the Protection of Personal Data

Protection of personal data K7 YAZILIM VE BİLİŞİM SAN. TRADE. LTD. STI. is an important issue for K7 SOFTWARE AND INFORMATION IND. TRADE. LTD. ŞTİ. takes the necessary measures to protect personal data against unauthorized access or loss, misuse, disclosure, alteration or destruction of this information.

K7 SOFTWARE AND INFORMATION IND. TRADE. LTD. STI. takes all necessary technical and administrative measures and cares to keep your personal data confidential, to ensure confidentiality and security. K7 SOFTWARE AND INFORMATION IND. TRADE. LTD. STI.

K7 SOFTWARE AND INFORMATION IND. TRADE. LTD. ŞTİ. has taken the necessary information security measures, in the event that personal data is damaged as a result of attacks on the website and the system or is in the hands of third parties, K7 YAZILIM VE BİLİŞİM SAN. TRADE. LTD. STI. immediately notifies you and the Personal Data Protection Board of this situation.

 

3- Your rights pursuant to Article 11 of the KVKK;

K7 SOFTWARE AND INFORMATION IND. TRADE. LTD. ŞTİ. with a Petition, you can make the following requests regarding your personal data;

 

a) learning whether it has been processed or not,

 

b) requesting information if processed,

 

c) learning the purpose of processing and whether it is used in accordance with its purpose,

 

ç) to know the third parties to whom it is transferred in the country/abroad,

 

d) requesting correction if it is missing/wrongly processed

 

e) Requesting deletion/destruction within the framework of the conditions stipulated in Article 7 of the Law on the Protection of Personal Data No. 6698,

 

f) To request notification of the transactions made in accordance with subparagraphs (d) and (e) above, to the third parties to whom it has been transferred,

 

g) objecting to the emergence of a result against you due to the analysis exclusively by automated systems,

 

ğ) to request the compensation of the damage in case you suffer damage due to unlawful processing,

 

In order to exercise your rights regarding your personal data pursuant to article 11 of the Law on the Protection of Personal Data No. 6698, you can always contact us by sending an e-mail to the address [email protected] or by sending the Petition to our central address.

 

4-Personal Data Retention Period

K7 SOFTWARE AND INFORMATION IND. TRADE. LTD. STI. Personal data processed by us are stored for the periods stipulated in the legislation and for the period required for the purpose of processing the data. If a legal period has not been determined for the storage of the said data, K7 YAZILIM VE BİLİŞİM SAN. TRADE. LTD. STI. A timeframe is determined by considering business processes and legal and commercial practices.

 

After that period has elapsed