Akıllı Şehir

Akıllı şehir, teknolojik altyapısı, hizmetleri ve uygulamalarıyla sürdürülebilirlik, ekonomik gelişme, yaşam kalitesi ve vatandaş katılımı açısından optimize edilmiş bir şehir olarak tanımlanabilir. Akıllı şehirler, internet of things (nesnelerin interneti), sensörler, veri analitiği, yapay zeka, mobil cihazlar, enerji yönetimi, trafik yönetimi ve daha pek çok teknolojik çözümü kullanarak insanlar, kaynaklar ve çevre üzerinde olumlu etkiler yaratmayı hedefler.

Akıllı şehirler, birçok farklı sektörde kullanılan teknolojileri entegre ederek şehirlerin sürdürülebilirliğini ve vatandaşlarının yaşam kalitesini artırmak için çalışır. Örneğin, akıllı trafik yönetimi sistemleri, trafik akışını optimize ederek trafik sıkışıklığını azaltır ve ulaşım zamanlarını kısaltır. Akıllı enerji yönetimi sistemleri, şehirlerin enerji tüketimini optimize eder ve çevreyi koruyarak enerji tasarrufu sağlar.

Akıllı şehirler, vatandaşların ihtiyaçlarına uygun hizmetleri sunarak, sağlık, eğitim, iş ve güvenlik gibi alanlarda iyileştirmeler yapabilirler. Ayrıca, akıllı şehirler vatandaşların daha aktif bir şekilde şehir yönetimine katılmasına olanak sağlayarak, daha demokratik bir şehir yönetimi sağlar.

Akıllı şehirler, dünya genelinde giderek artan bir trenddir ve şehirlerin geleceğinde önemli bir yer tutmaktadır.

Akıllı şehir; sürdürülebilir mekanizmalar oluşturarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Bu bakımdan akıllı şehir meselesi sadece teknolojik bir konu olarak
görülmek yerine farklı ekonomik, insani veya yasal unsurların da içinde olduğu bir kavram olarak değerlendirilmelidir. Akıllı şehir girişiminin ana amacı şehirlerin sürdürülebilirliğini garanti altına almak, sosyal aktiviteleri artırarak hayat şartlarını kolaylaştırmak ve maksimum enerji etkinliğini sağlamaktır.

Şehirlerin küresel olarak birbirine bağlı bir ekonomide rekabet etme ve kent sakinlerinin refahını sürdürülebilir bir şekilde sağlayabilme ihtiyacı ülkeleri ve şehirleri yeni teknoloji ve yenilikçi yaklaşımları değerlendirmeye yönlendirmektedir. Bu motivasyon, söz konusu teknoloji ve yaklaşımların getirdiği karmaşıklık ve değişim hızı, geleneksel silo çözümleri geliştiren ekosistem paydaşlarını zorlamakta, şehir çözümlerinin bütüncül ve sistematik olarak ele alınması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanmasında, paydaşlar arası iş birliği ile geliştirilen birlikte çalışabilir sistemlerin veri ve uzmanlığa dayalı olarak gelecek öngörüleriyle beklenti ve problemleri karşıladığını güvence altına alan Akıllı Şehir yaklaşımı çözüm olmaktadır.

Daha açık bir ifade ile Akıllı Şehir ile amaçlanan:

-Şehrin mevcut ve gelecek beklenti ve problemlerini şehrin tüm mekânlarında ve sistemlerinde tetikleyici güç hâline getirmek,      

-Fiziksel, sosyal ve dijital planlamayı birlikte ele alabilmek,

-Ortaya çıkan zorlukları sistematik, çevik ve sürdürülebilir bir şekilde öngörmek, tanımlamak ve karşılamak,

-Şehir içindeki organizasyonel yapılar arası etkileşimi sağlayarak bütünleşik hizmet sunumu ve yenilik üretme potansiyelini ortaya çıkarmaktır.

Akıllı Şehir, şehirlerin geleceği için statik bir yaklaşım tarif etmemektedir. Daha ziyade, teknoloji ve verinin yenilikçi kullanımının, organizasyonel değişim ile birlikte ele alan, gelecekteki şehirler için daha etkin, etkili ve sürdürülebilir yollarla farklı dinamik şehir vizyonlarının sunulmasına yardımcı olabilecek yönlendirici hususları ele almaktadır.

Bir başka deyişle şehirlerin geleneksel olarak kullandıkları yönetişimi dönüştürmek hedeflenmektedir. Bir şehrin geleneksel yönetişim modeli, genellikle kullanıcı ihtiyaçları etrafında inşa edilmeyen, birlikte işlemeyen dikey silolar olarak çalışan işlevsel yönelimli hizmet sağlayıcılarına dayanmaktadır. Akıllı Şehirlerin, bu dikey silolar arasında yenilik ve işbirliğini teşvik eden yeni işletim modelleri geliştirmeleri ihtiyacı bulunmaktadır. Bu durumda kent sakini ve iş dünyasının, kendi ihtiyaçlarını karşılayan kesintisiz ve bağlantılı bir hizmet almak yerine her bir silo ile ayrı ayrı iletişime geçmek zorunluluğu bulunmaktadır.

Bununla birlikte veri ve uzmanlık, bu silolar içinde kalmış olup bu durum şehir genelinde işbirliği ve yenilik potansiyelini ve veri ve uzmanlığın şehrin değişim hızını artırma potansiyelini kullanmasını sınırlamaktadır. Akıllı Şehir bu potansiyeli değerlendiren son zamanlarda ülkemizde ve dünyada önem kazanan bir yaklaşım olarak ön plana çıkmaktadır. Daha iyi yaşam alanları oluşturmak ve hayata değer katan şehirler inşa etmek amacıyla Akıllı Şehir alanındaki çalışmalar ivme kazanmıştır.

Akıllı şehir;

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planına göre;

Paydaşlar arası işbirliği ile hayata geçirilen, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanan, veri ve uzmanlığa dayalı olarak gerekçelendirilen ve gelecekteki problem ve ihtiyaçları öngörerek hayata değer katan çözümler üreten daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirlerdir.

Uluslararası Standardizasyon Örgütü’ne (ISO) göre;
şehrin planlamasını, yönetimini, inşasını, akıllı hizmetleri kolaylaştıracak Nesnelerin İnterneti, Bulut Bilişim, Büyük Veri ve entegre Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi yeni nesil bilgi iletişim teknolojilerinin uygulandığı yeni bir kavram ve yeni bir model.

Avrupa Komisyonu’na göre;

Akıllı bir şehir, geleneksel ağların ve hizmetlerin, şehir sakinlerinin ve iş dünyasının yararı için dijital ve bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımıyla daha verimli hale getirildiği bir yer.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) göre;

Akıllı ve sürdürülebilir şehri, mevcut ve gelecek nesillerin ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel ihtiyaçlarını gözetirken; yaşam kalitesini, şehircilik hizmet sunumunun verimliliğini ve rekabet gücünü artırmak için bilgi ve iletişim teknolojilerini ve diğer araçları kullanan yenilikçi bir şehir olarak tanımlar.

İngiliz Standartlar Enstitüsü’nün (BSI) standart serisine göre (PAS180:2014);

Vatandaşlara sürdürülebilir, müreffeh ve katılımcı bir gelecek sunmak için çevremizde yer alan ve insanlar tarafından kurulan sistemlerin fiziksel ve dijital bütünleşmesinin sağlanmasıdır.

İSBAK’a göre ;

Akıllı şehir; sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmek, kaynakları etkin ve verimli kullanmak amacı ile teknolojik imkânlardan ve verilerden en ileri seviyede yararlanılan, şehrin tüm paydaşlarının şehir yönetimi ile entegre olduğu sürdürülebilir şehir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019-2022 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında göre;

Paydaşlar arası işbirliği ile hayata geçirilen, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanan, veri ve uzmanlığa dayalı olarak gerekçelendirilen ve gelecekteki problem ve  ihtiyaçları öngörerek hayata değer katan çözümler üreten daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehir olarak tanımlandı.

 

Akıllı Şehir erişim linkleri

www.akillisehir.com
www.akillisehir.com.tr
www.akillisehir.net
www.akıllışehir.com
www.akıllışehir.com.tr
www.akillisehir.org