Akıllı Şehirler Terminolojisi

Birleşmiş Milletler’in tahminine göre dünya nüfusunun 2050’ye kadar 9 milyara ulaşacağı ve nüfusun üçte ikisinin şehirlerde yaşayacağı öngörülmektedir. Bugün dünyamızda hâlihazırda 29 megakent bulunmakta ve bu rakam günden güne artmaktadır. Bu doğrultuda, yeni yerleşim alanları ve altyapı ihtiyacı da katlanarak büyümektedir.
Bu hareketliliğin sonucunda şehirlerimiz; altyapı, uygun fiyatlı konut, su, çevre temizliği, istihdam, sağlık hizmetleri, güvenlik ve ulaşım gibi birçok konuda meydana gelecek yeni ihtiyaçlarla başa çıkmak zorunda kalacaktır. Bu ihtiyaçlara cevap verilmesinde ve hatta bu beklentilerin kentsel kalkınmaya yönelik fırsatlar oluşturmasında “akıllı şehir” kavramı öne çıkmaktadır.
Akıllı şehir sunduğu bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürebilme kabiliyeti ile sürdürülebilir kalkınma, rekabet gücü ve çevresel sürdürülebilirlik başlıklarında kazanımlar oluşturacak, yaşam kalitesini artıracak, ekonomik gelişmeye katkı sağlayacak, şehirlerin tarih ve medeniyet perspektifimizi yansıtacak şekilde hazırlanmasına hizmet edecektir.
Ulusal ölçekte akıllı şehir çalışmalarının planlanması ve bu çalışmalara yön verilmesi amacıyla tüm kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak bir eylemler bütünü içerisinde hareket etmesi önem arz etmektedir.
Bu nedenle ülkemizde akıllı şehir politikalarına ulusal katmanda bütüncül bir bakış getirerek birlikte çalışabilme yetisi kazanmak, belirlenen politikalarla uyumlu yatırımları önceliklendirerek yatırımların doğru proje ve faaliyetlerle uygulandığını güvence altına almak amacıyla ulusal ihtiyaçları ve öncelikleri bütüncül olarak göz önünde bulunduran, ekosistem paydaşlarının ortak aklı ile inşa edilen “2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlanmıştır.
2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nın “Akıllı Şehir Terminolojisi, Akıllı Şehir Veri Sözlüğü, Birlikte Çalışabilirlik Modeli ve Referans Mimari Modeli Oluşturulacaktır.” başlıklı 16. Eylemi kapsamında Akıllı Şehir Kabiliyetleri ve bu kabiliyetlerde yer alan fiziksel, mekânsal, dijital ve insani varlıklar ile söz konusu kabiliyet ve varlıklara ilişkin ve bunlar tarafından sağlanan bilgiye yönelik ortak anlayış geliştirilmesi amacıyla “Akıllı Şehir Terminolojisi” tanımlanmıştır.

Dokümanlar